Υδραυλικές Εγκαταστάσεις

ΣΤΑΔΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο υπολογισμός μίας υδραυλικής εγκατάστασης ( μηχανολογική μελέτη) περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
 1. Σχεδίαση του δικτύου των σωληνώσεων
 2. Προσδιορισμό της παροχής του νερού πού διαρρέει κάθε κλάδο τού δικτύου
 3. Εκλογή του κατάλληλου μεγέθους σωλήνα
 4. Υπολογισμό της απώλειας πίεσης κάθε κλάδου και εξ αυτής ολοκλήρου του δικτύου, η οποία δεν πρέπει να ξεπερνά την ελάχιστη διαθέσιμη, από το δίκτυο της πόλης πίεση.
Στις υδραυλικές εγκαταστάσεις θέρμανσης απαιτείται επιπλέον εκλογή κατάλληλου κυκλοφορητή και άλλων εξαρτημάτων όπως σώματα, λέβητες κ.λ.π.


Σύνδεση με δίκτυο τροφοδοσίαςΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τυπικό σχέδιο σύγχρονης υδραυλικής εγκατάστασης με κεντρικό κολλεκτέρ διανομής.Διανομή νερού (ζεστού - κρύου) με κολλεκτέρ.

  

Διανομή νερού (ζεστού - κρύου) με κλασικό δίκτυο.


Προσδιορισμός παροχής κάθε κλάδου
Ο υπολογισμός της παροχής κάθε κλάδου ξεκινά από τους καταληκτικούς κλάδους, τους κλάδους δηλαδή που οδηγούν το νερό στους τελικούς υποδοχείς (νεροχύτες, νιπτήρες, μπανιέρες κ.λ.π.) ή στις τερματικές μονάδες (θερμαντικά σώματα, fan coils, κ.λ.π.) εφόσον πρόκειται για δίκτυο θέρμανσης.
Η παροχή των κλάδων αυτών εξαρτάται από το είδος και το μέγεθος της υδροληψίας και δίνεται από εμπειρικούς πίνακες όπως ο παρακάτω:

Στην περίπτωση των δικτύων θέρμανσης, η παροχή πού τροφοδοτεί τα θερμαντικά σώματα εξαρτάται από το μέγεθος (απόδοση) του σώματος, τη θερμοκρασία του νερού και την επιθυμητή πτώση της θερμοκρασίας του.
Γνωστών των παροχών όλων των καταληκτικών κλάδων, υπολογίζονται οι παροχές των υπολοίπων κλάδων, με σειρά αντίθετη της κατεύθυνσης ροής τού νερού. Συγκεκριμένα, η παροχή του κλάδου προσαγωγής νερού, σε κάθε διακλάδωση, ισούται με το άθροισμα των παροχών των κλάδων που αναχωρούν από τη διακλάδωση αυτή.


Καταναλώσεις νερού (Υδροληψίες)
Υδροληψία Διάμετρος
χαλκοσωλήνα
(μμ)
Παροχή
Ι/s
Παρατηρήσεις
Νεροχύτες 15 0,125
 • Η ταχύτητα ροής για τις εν λόγω υδραυλικές εγκαταστάσεις κυμαίνεται από 1÷2m/s και ποτέ πάνω από 3m/s
 • Οι παροχές σε λίτρα ανά δευτερόλεπτο (l/sec) είναι κατά προσέγγιση.
 • Η ελάχιστη πίεση εκροής των λήψεων κυμαίνεται γύρω στο 1 bar
 • Σε ειδικές περιπτώσεις θερμαντήρων ή εναλλακτών θερμότητας ακολουθούνται οι οδηγίες των κατασκευαστών, τόσο για την παροχή όσο και για την πίεση λειτουργίας.
Νιπτήρες 15 0,175
Καταιονητήρες 18 0,250
Λουτήρες 18 0,175
Λεκάνες 15 0,125
Οικιακές
συσκευές
15-18 0,250
Θερμαντήρες 15 0,175
Ουρητήρια 15 0,125ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ - 1

Παράδειγμα υπολογισμού διαμέτρων χαλκοσωλήνων (1)


Κάτοψη τυπικού διαμερίσματος
Συλλέκτες νερού ΚΡΥΟ από νερό ύδρευσης
ΖΕΣΤΟ ύδρευσης από boiler
Επιλογή σωλήνων
Με βάση τις καταναλώσεις νερού (υδροληψίες), επιλέγουμε την κατάλληλη διάμετρο σωλήνων, έτσι ώστε η ταχύτητα ροής του νερού να κυμαίνεται από 1-2 m/s η δε ελάχιστη πίεση εκροής των λήψεων να βρίσκεται περίπου στο 1 bar ( 0,1 bar ισοδυναμεί με πίεση που προκαλείται από 1 m στήλης νερού).
Λόγω του μικρού μήκους των σωληνώσεων, από τους συλλέκτες ΖΕΣΤΟΥ και ΚΡΥΟΥ νερού στις διάφορες υδροληψίες, την έλλειψη χάλκινων και ορειχάλκινων εξαρτημάτων στη διαδρομή των αγωγών και κατά συνέπεια την μικρή πτώση πίεσης ΔΡΤ του δικτύου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις παρακάτω διατομές σωλήνων:
Για νιπτήρα, νεροχύτη και πλυντήρια (2)
Χαλκοσωλήνα Ø 12x1 με
 • Παροχή G ≥ 0,125 (450 lit/h) και
 • Ταχύτητα U ≥ 0,125 m/s
=> Από διάγραμμα απωλειών πίεσης λόγω τριβών κατά τη ροή νερού 
ΔΡL = 400 mm ΣΝ/m.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ - 2

Παράδειγμα υπολογισμού διαμέτρων χαλκοσωλήνων (2)

Για λουτήρα και λεκάνη
Χαλκοσωλήνα Ø 15x1 με
 • Παροχή G ≥ 0,22 lit/sec (800 lit/h) και
 • Ταχύτητα U ≥ 1,6 m/s
=> Από διάγραμμα απωλειών πίεσης λόγω τριβών κατά τη ροή νερού.
 ΔΡL = 400 mm ΣΝ/m
Μήκος σωληνώσεων
Χαλκοσωλήνας Ø 12x1 συνολικά για ζεστό και κρύο νερό: 22 m.
 • για σύνδεση νιπτήρα: 2x3 m
 • νεροχύτη: 2x6 m και
 • πλυντηρίων: 2x2 m
Χαλκοσωλήνας Ø 15x1συνολικά για ζεστό και κρύο νερό: 11 m.
 • για σύνδεση νιπτήρα: 2x4 m
 • λεκάνης: 3m
=> Aρα συνολικά οι απώλειες πίεσης
      ΔΡL = 22m X 400 +11m x 300 = 12.100 ΣΝ
Οι απώλειες στα όργανα και εξαρτήματα του δικτύου ΔΡT είναι αμελητέες λόγω έλλειψης εξαρτημάτων.
Σε περίπτωση χρήσης ευθύγραμμων χαλκοσωλήνων με εξαρτήματα, για τον υπολογισμό της απώλειας πίεσης λόγω εξαρτημάτων ΔΡT χρησιμοποιούμε τον αντίστοιχο πίνακα.
Κατά συνέπεια η απώλεια πίεσης του δικτύου ΔΡ είναι:

ΔΡ = Η + ΔΡT + ΔΡL

όπου
Η = Υψομετρική διαφορά πίεσης 6.000 mm ΣΝ
( 3m ο 1°ς oροφος + 3m το υπόγειο)
ΔΡL = 12.100μμ ΣΝ
=> ΔΡ = 18.100 mm ΣΝ = 18.1 m ΣΝ ( 1,8 bar)
Με δεδομένη την ελάχιστη πίεση εκροής των λήψεων να βρίσκεται περίπου στο 1 bar και την απώλεια πίεσης του δικτύου 1,8 bar, η λειτουργία του δικτύου ύδρευσης κρίνεται ικανοποιητική βάση της προσφερόμενης από την Ε.Υ.Δ.Α.Π πίεσης που είναι 4 bar.
Σημείωση:
Σε περιπτώσεις μεγαλυτέρων αποστάσεων των λήψεων ή σε κλασικό σύστημα υδραυλικής εγκατάστασης με χρήση ευθύγραμμων χαλκοσωλήνων οι παραπάνω διατομές Ø12x1 και Ø15x1 γίνονται αντίστοιχα Ø15x1 και Ø18x1 mm.

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΩΛΗΝΩΝ - 1

Με γνωστή (από το προηγούμενο στάδιο υπολογισμού) την παροχή κάθε κλάδου, υπολογίζουμε τη διάμετρο του σωλήνα που θα τοποθετήσουμε σ' αυτόν, χρησιμοποιώντας τον πίνακα που ακολουθεί και επιδιώκοντας η ταχύτητα ροής να μην ξεπερνά τα 2 m/sec αλλά και το μέγεθος του σωλήνα για τους καταληκτικούς κλάδους να μην είναι μικρότερο αυτού πού αναφέρεται στον πίνακα με τις καταναλώσεις νερού για κάθε υδροληψία.
Για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης η οριακή μέγιστη ταχύτητα κυμαίνεται π.χ. για σωλήνα O15 από 0,40 m/sec έως 0,80 m/sec, για λόγους κυρίως περιορισμού του θορύβου ροής. Σε μικρές διαμέτρους επιλέγουμε ταχύτητα κοντά στα 0,40 m/sec, ενώ στις μεγαλύτερες διαμέτρους χαλκοσωλήνων επιλέγουμε ταχύτητα κοντά στα 0,80 m/sec.
m/s l/s l/min l/s l/min l/s l/min l/s l/min m/s
3,00 0,24 14,1 0,40 24,0 0,60 36,0 0,90 54,0 3,00
2,75 0,22 19,9 0,36 22,0 0,55 33,0 0,87 49,5 2,75
2,50 0,20 11,8 0,33 20,0 0,50 30,0 0,75 45,0 2,50
2,25 0,18 10,6 0,30 18,0 0,45 27,0 0,68 40,5 2,25
2,00 0,16 9,4 0,26 16,0 0,40 24,0 0,60 36,0 2,00
1,75 0,14 8,2 0,23 14,0 0,35 21,0 0,53 31,5 1,75
1,50 0,12 7,0 0,20 12,0 0,30 18,0 0,45 27,0 1,50
1,25 0,10 5,9 0,17 10,0 0,25 15,0 0,38 22,5 1,25
1,00 0,08 4,7 0,13 8,0 0,20 12,0 0,30 18,0 1,00
0,75 0,06 3,5 0,10 6,0 0,15 9,0 0,23 13,5 0,75
0,50 0,04 2,1 0,07 4,0 0,10 6,0 0,15 9,0 0,50
0,25 0,02 1,2 0,03 2,0 0,05 3,0 0,07 4,5 0,25

12 x 1 15 x 1 18 X 1 22 x 1


ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΩΛΗΝΩΝ - 2

m/s l/s l/min l/s l/min l/s l/min l/s l/min m/s
3,00 1,47 88,2 2,42 144,8 3,60 214,8 5,89 353,4 3,00
2,75 1,35 81,4 2,21 132,7 3,30 196,9 5,39 323,4 2,75
2,50 1,23 74,0 2,01 120,6 3,00 179,0 4,91 294,5 2,50
2,25 1,10 6,6 1,80 108,5 2,70 161,1 4,41 262,6 2,25
2,00 0,98 59,2 1,60 96,5 2,40 143,2 3,92 235,2 2,00
1,75 0,86 51,8 1,40 84,4 2,10 125,4 3,44 206,1 1,75
1,50 0,74 444,4 1,20 72,4 1,80 107,5 2,95 176,7 1,50
1,25 0,61 36,8 1,00 0,3 1,50 89,5 2,45 147,2 1,25
1,00 0,49 29,4 0,80 48,2 1,20 71,6 1,96 117,8 1,00
0,75 0,37 22,1 0,60 36,2 0,90 53,7 1,47 88,4 0,75
0,50 0,25 14,7 0,40 21,1 0,60 35,8 0,98 58,9 0,50
0,25 0,13 7,4 0,20 12,0 0,30 17,9 0,49 29,5 0,25

28 x 1.5 35 x 1.5 42 X 1.5 54 x 2


Πηγή : Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού.


Share this video :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Υδραυλικές Εγκαταστάσεις - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger